Atšķirības starp opcijām un mijmaiņas darījumiem,

rankaspiens.lv Enciklopēdijas - Vērtspapīru darījumu vārdnīca. Meklēšanas rezultāti

atšķirības starp opcijām un mijmaiņas darījumiem

Līgumi     Šādos darījumos svarīgi neaizmirst par valūtas kursu finansēt ieguldījumus internetā radīto risku. Valūtas kurss ir ļoti svarīgs starptautiskos darījumos, kur pircēja un pārdevēja valstīs izmantotās valūtas atšķiras. Šādos gadījumos valūtas kursa svārstībām var būt liela ietekme uz līguma ekonomisko būtību. Piemēram, ja līguma noslēgšanas laiks atbilst tā izpildes laikam, risks ir atšķirības starp opcijām un mijmaiņas darījumiem, taču, ja starp līguma noslēgšanu un līguma izpildi ir ilgāks laika posms, valūtas kursam ir būtiska loma, par ko puses bieži aizmirst starptautiskajos pirkuma—pārdevuma u.

Valūtas risks pirkuma darījumos Pirkuma līgumā valūtas kursa risks parasti bet ne vienmēr ir pircējam, jo viņam ir jāmaksā par preci un jāveic valūtas konvertācija.

atšķirības starp opcijām un mijmaiņas darījumiem

Risks rodas, ja pircēja pamatā izmantotā valūta ir devalvējusies attiecībā pret maksājuma izdarīšanas valūtu, kas nozīmē, ka pircējam ir jāmaksā vairāk, nekā sākotnēji paredzēts. Tādējādi rodas jautājums, kā ierobežot valūtas kursa risku, kam pakļauti darījumi starptautiskajā tirdzniecībā? Neaplūkosim tādus ārējos valūtas kursa ierobežošanas mehānismus kā mijmaiņas un opcijas līgums, bet gan pievērsīsimies pašā līgumā iekļautajiem valūtas kursa ierobežošanas mehānismiem.

Ja pircējs var veikt maksājumu savas valsts valūtā, valūtas kursa riska nav, tāpēc pircējam visizdevīgāk ir valūtas kursa risku izslēgt pilnībā, vienojoties veikt maksājumu pircēja valūtā. Šādā situācijā valūtas kursa svārstību risku uzņemas pārdevējs.

Taču ne vienmēr ir iespējams vienoties par sev izdevīgāko valūtu maksājuma veikšanai, jo parasti starptautiskajā preču tirdzniecībā viena puse ir vairāk ieinteresēta slēgt līgumu, nekā otra, tāpēc ir ievērojamas atšķirības starp līgumslēdzēju pušu spēju panākt sev izdevīgus līguma nosacījumus.

Galvenā atšķirība - iespējas vs mijmaiņas darījumi Gan iespējas līgumi, gan mijmaiņas darījumi ir atvasinājumi; t. Atvasinātos finanšu instrumentus izmanto, lai ierobežotu finanšu riskus. Galvenā atšķirība starp opciju un mijmaiņas darījumu ir tā opcija ir tiesības, bet ne pienākums pirkt vai pārdot finanšu aktīvu noteiktā datumā par cenu, par kuru iepriekš panākta vienošanās, savukārt mijmaiņas darījums ir vienošanās starp divām pusēm par finanšu instrumentu apmaiņu. Pārskats un galvenās atšķirības 2. Kādas ir iespējas 3.

Valūtas kursa nofiksēšana Ja nav iespējams vienoties, ka maksājums veicams sev izdevīgā valūtā, ieteicams apsvērt citus valūtas riska ierobežošanas mehānismus, piemēram, valūtas kursa nofiksēšana. Jebkurš uzņēmējs ir ieinteresēts prognozēt savus nākotnes ienākumus un izdevumus, īpaši, ja tie saistīti ar finansiāli vērtīgu līgumu. Valūtas kursa nofiksēšana nodrošina nākotnē sagaidāmo maksājumu paredzamību, jo neatkarīgi no nemitīgi mainīgā valūtas kursa gala izmaksas ir zināmas jau līguma slēgšanas brīdī.

  1. Neierobežota peļņa un ierobežots zaudējums.
  2. Bināro opciju pamati Video

Tomēr jāņem vērā, ka valūtas kursa nofiksēšana nenodrošina, ka pircējs maksā iespējami mazāk. Piemēram, ja ir nofiksēts valūtas kurss un pircēja valsts valūta kļūst vērtīgāka attiecība pret valūtu, kurā veicams maksājums, pircējs maksās vairāk, nekā maksātu tad, ja valūtas kurss ir brīvi plūstošs. Tas ir risks, ko uzņemas pircējs, lai izmaksas būtu paredzamas, proti, pircējs apņemas samaksāt konkrētu summu, lai nākotnē nebūtu nepatīkamu pārsteigumu.

Īpaša piesardzība jāievēro, ja preces cena veidota, pamatojoties uz "izmaksas plus bāze" formulu.

Kāda ir atšķirība starp kredītrisku un darījuma partnera risku?

Šādos gadījumos nav ieteicams fiksēt valūtas kursu, jo galīgā pirkuma cena līguma noslēgšanas brīdī nav zināma, tādējādi nav iespējams izmantot valūtas kursa fiksēšanas vienīgo priekšrocību — paredzamību. Ja valūtas kurss ir fiksēts, "izmaksas plus bāze" formula zaudē jēgu, jo pastāv iespēja valūtas konvertācijas rezultātā ne tikai neiegūt peļņu, bet arī neatgūt radušās izmaksas. Alternatīvi valūtas kursa izvēles kritēriji Ja valūtas kurss ir fiksēts, līguma slēgšanas brīdī ir zināms līguma izpildei piemērojamās valūtas kurss.

Tāpat pastāv alternatīva, ka puses vienojas par kāda noteikta datuma valūtas kursa piemērošanu. Puses arī var vienoties, ka noteicošais valūtas kursa izvēlei ir nosacījums, nevis datums.

Kāpēc preču mākleri izmanto nākotnes un nākotnes līgumus?

Nosacījums var būt ne tikai preces ražošanas, preces piegādes vai maksājuma datums, bet, piemēram, datums, kurā valūtas kurss bijis izdevīgākais kādai no pusēm visa šī līguma darbības laikā. Šāds mehānisms ir izdevīgs, ja ilgtermiņa līguma ietvaros jāveic vairāki maksājumi.

atšķirības starp opcijām un mijmaiņas darījumiem

Citos gadījumos iekļaut šādu noteikumu līgumā varētu būt lietderīgi, ja ir pamatoti pierādījumi, kas ļauj paredzēt, ka nākotnē valūta kurss svārstīsies piemēram, Lielbritānijas izstāšanās no ES. Vairākas valūtas Vēl viens mehānisms, ko iespējams iekļaut līgumā, lai kontrolētu valūtas kursa svārstību ietekmi uz darījumu, ir maksājumam noteikt vairākas valūtas.

Tas neatbrīvo pircēju no valūtas konvertācijas, tomēr nodrošina tiesības izvēlēties sev izdevīgāko valūtu maksājuma veikšanai.

atšķirības starp opcijām un mijmaiņas darījumiem

Šādam līguma noteikumam ir vairākas pozitīvas iezīmes. Piemērām, ja pircēja valūta ir būtiski kritusies vērtībā attiecībā pret kādu no maksājuma veikšanai noteiktajām valūtām, pircējs var izvēlēties valūtu, kuras vērtība nav pieaugusi attiecībā pret pircēja valūtu.

Kādas programmas jālieto, kādi līgumi vajadzīgi, lai savu datoru lietotu darbā? (Novembris 2020).

Citās situācijās pircējs, izvēloties valūtu, var ne tikai izvairīties no neparedzētiem izdevumiem, bet arī samazināt paredzētos izdevumus. Šāda iespēja rodas, ja kāda no maksājuma valūtām ir devalvējusies attiecībā pret pircēja valūtu. Rezultātā pircējs maksās mazāk, nekā sākotnēji paredzējis. Tomēr jāņem vērā, ka iespēja vienoties par šāda mehānisma iestrādi līgumā, visticamāk, būs ierobežota un pārdevējs tam varētu piekrist tikai tad, ja lieto dažādu valūtu kontus.

Kāda ir atšķirība starp kredītrisku un darījuma partnera risku?

Riska sadale starp pusēm Tāpat līguma puses var vienoties par riska sadali. Puses līgumā konkrēti nosaka preces cenu ar piebildi, ka valūtas kursa svārstību ietekmē radītos zaudējumus sedz abas puses līdzvērtīgi. Šis mehānisms ir potenciāli izdevīgs gan pircējam, gan pārdevējam, jo ļauj saglabāt līguma ekonomisko vērtību. Nepārvarama vara un izpildes grūtības Neatkarīgi no daudziem iespējamajiem mehānismiem, kā izvairīties no atšķirības starp opcijām un mijmaiņas darījumiem kursa svārstību ietekmes uz darījumu, ļoti bieži novērojams, ka par valūtas svārstību ietekmi uz izpildījuma vērtību puses domā tikai tad, kad iestājies izpildes brīdis.

Ja laikā no līguma noslēgšanas līdz tā izpildei ir ievērojamas valūtas kursa svārstības un līgumā nav paredzēti nekādi mehānismi valūtas kursa svārstību kontrolei, kāda no līguma pusēm neizbēgami būs neapmierināta. Prakse liecina, ka neapmierinātā puse centīsies izmantot nepārvaramas varas un līguma izpildes grūtības klauzulas.

Kādas ir iespējas?

Nepārvaramas varas apstākļi izslēdz atbildību par līguma neizpildi vispār, savukārt, rodoties izpildes grūtībām, pusēm ir pienākums pārskatīt līguma noteikumus.

Vai valūtas kursa svārstības var kvalificēt kā nepārvaramu varu vai līguma izpildes grūtības?

  • Kādas programmas jālieto, kādi līgumi vajadzīgi, lai savu datoru lietotu darbā?
  • Kāda ir atšķirība starp kredītrisku un darījuma partnera risku?

Pusēm drīkst līgumā noteikt, kas konkrētā darījuma ietvaros kvalificējams kā nepārvarama vara, taču neatkarīgi no līgumā iekļautā uzskaitījuma apstākļiem ir jābūt tādiem, ko nav iespējams saprātīgi paredzēt. Lai gan nav iespējams paredzēt, kā konkrēti valūtas kurss attīstīsies, kopumā ir saprātīgi sagaidāms, ka valūtas kursa svārstības var notikt, īpaši mūsdienu ekonomiskajā vidē, kurā valūtas kursa svārstībām ir ļoti būtiska loma.

Tāpēc nepārvaramas varas klauzulai līgumā nebūs liela nozīme un valūtas kursa svārstības nekvalificēsies kā nepārvaramas varas apstākļi.

Valūtas kursu svārstību risks starptautiskajos līgumos | rankaspiens.lv

Šādu viedokli atbalsta arī Starptautiskās tirdzniecības palātas šķīrējtiesneši, pieļaujot valūtas kursa svārstības kvalificēt kā nepārvaramas varas apstākļus tikai ekstrēmās situācijās.

Kvalificēt valūtas kursa svārstības kā līguma izpildes grūtības ir ievērojami vienkāršāk, taču arī šo atrunu visos gadījumos piemērot nebūs iespējams. Izpildes grūtībām jābūt tādām, kas ietekmē līguma ekonomisko līdzsvaru.

Tas nozīmē, ka vienai no līguma pusēm valūtas kursa svārstību ietekmē tiek atņemta līguma ekonomiskā jēga. Tomēr arī līguma izpildes grūtību gadījumā nozīme ir valūtas kursa svārstību apmēram. Tāpēc, ietverot līgumā izpildes grūtību klauzulu, ieteicams precizēt valūtas kursa svārstību apmēra minimālo slieksni. Nobeigumā jānorāda, ka starptautiski pirkuma līgumi, kuru ietvaros nepieciešams veikt valūtas kursa konvertāciju, ir pakļauti dažādiem valūtas kursa svārstību riskiem, kas var apgrūtināt līguma izpildi.

atšķirības starp opcijām un mijmaiņas darījumiem

Tādēļ komersantiem jāatcerās par iespējamajiem mehānismiem valūtas kursu svārstību radīto seku mazināšanai.

Skatiet arī