Ieņēmumi no atkritumu pārstrādes internetā

Ievešana pārstrādei | Valsts ieņēmumu dienests

ieņēmumi no atkritumu pārstrādes internetā

Likumprojekta mērķis ir ierobežot vides piesārņošanu, veicināt aprites ekonomiku un dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu. Izvērtējot dabas resursu nodokļa piemērošanas efektivitāti un līdzšinējos pasākumus, VARAM secinājusi, ka, lai izpildītu ilgstoši apstiprinātas atkritumu apsaimniekošanas prioritāti — samazināt poligonos apglabājamo atkritumu apjomu, atsevišķās pozīcijās to nepieciešams pārskatīt.

Lai veicinātu atkritumu šķirošanu, pārstrādi un reģenerāciju, pakāpeniski tiks palielināta DRN likme par nešķiroto sadzīves atkritumu noglabāšanu par tonnu no 50 EUR šobrīd uz 65 EUR Iepriekšējais nodokļu likmes pieaugums bija Pēc līdzīgas analoģijas ir pārskatīti arī tarifi ieņēmumi no atkritumu pārstrādes internetā bīstamo atkritumu apglabāšanu, lai panāktu, ka iespējami vairāk bīstamie atkritumi tiek savākti un pārstrādāti, nevis nogādāti poligonā.

ieņēmumi no atkritumu pārstrādes internetā

Ievērojot to, ka bīstamie atkritumi rada lielāku kaitējumu videi nekā sadzīves, pakāpeniski tiks palielinātas DRN likmes par bīstamo atkritumu apglabāšanu par tonnu no 60 uz 70 EUR Savukārt vietējām pašvaldībām būs jānodrošina bioloģiski noārdāmo, tekstila atkritumu dalītā vākšana — ministrija mērķtiecīgi strādā, lai to ieviestu no Vienlaikus ar atkritumu apglabāšanas tarifu paaugstināšanos tiks veicināta atkritumu dalīta vākšana un šķirošana.

Iedzīvotājiem būs iespēja atkritumus šķirot, tādējādi samazinot nešķiroto atkritumu apjomu un, līdz ar to  - izmaksas. Savukārt, ieņēmumi pašvaldību budžetos palielināsies, līdz ar to tām būs iespēja rast līdzekļus dažādu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pilnveidei, tai skaitā, iedzīvotāju izglītošanas pasākumiem.

ieņēmumi no atkritumu pārstrādes internetā

Vienlaikus, tiks veicināta Latvijas noteikto gaisu piesārņojošo vielu samazināšanas mērķu līdz Turpmāk DRN tiks piemērots arī par kūdras izmantošanu kā kurināmo stacionārajās tehnoloģiskajās iekārtās un jāmaksā par CO2 emisijām, kas rodas, izmantojot kūdru.

Tas veicinās noteikto klimata mērķu sasniegšanu par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

Šī informācija ir publisks paziņojums un neatspoguļo LV portāla viedokli. Par tās saturu atbild iesūtītājs. Publicēšanas noteikumi Labs saturs.

ieņēmumi no atkritumu pārstrādes internetā

Skatiet arī