Ķīlas līgums ar iespēju

Kredīts ar nekustamā īpašuma ķīlu | SEB banka

Šo tiesību nevar uzdāvināt, ne arī uztura ņēmēja nāves gadījumā mantot. Vecam cilvēkam var nebūt tuvu radinieku, kas var palīdzēt ikdienas darbos — sagādāt pārtiku, medikamentus, apkurināt telpas vai izravēt dārzu.

ķīlas līgums ar iespēju

Šajā gadījumā palīdzīgu roku var sniegt, piemēram, kaimiņš. Taču, lai nodrošinātu, ka palīdzība tik tiešām tiek sniegta regulāri, ar otru personu var noslēgt uztura līgumu, kā atlīdzību par to atdodot savā īpašumā esošu mantisku vērtību vai, visbiežāk, nekustamo īpašumu.

Elektriskie vilcieni / E-Vororttriebzüge / электрички / EMUs (1)

Parasti ar uzturu saprot ēdienu, mitekli, apģērbu un ķīlas līgums ar iespēju, bet, ja uztura saņēmējs ir nepilngadīgs, arī audzināšanu un obligātās izglītības izmaksas. Uztura devējam ir jāpilda prasības, kas norādītas līgumā.

Līgumā var noteikt tiesības uztura ņēmējam dzīvot nekustamajā īpašumā līdz mūža beigām. Uztura līgums beidzas ar uztura ņēmēja nāvi, taču, ja pirmais nomirst devējs, tad pienākums personu uzturēt pāriet uz mantiniekiem, ja viņi piesakās mantojumam. Civillikums nosaka: ar uztura līgumu viena puse nodod otrai naudā vai graudā kādu mantisku vērtību, par ko otrā tai dod uzturu, kamēr uztura ņēmējs dzīvo, ja vien par šā pienākuma ilgumu nav norunāts citādi. Likums neierobežo vecumu, kas ļautu slēgt uztura līgumu.

Prasības līguma sastādīšanai

Uztura līgumu var slēgt arī starp radiniekiem. Piemēram, vecmāmiņa var slēgt uztura līgumu ar mazmeitu, kas viņu turpmāk īpaši aprūpētu.

ķīlas līgums ar iespēju

Uztura līgumu slēdz uztura ņēmējs persona, kurai nepieciešams atbalsts ķīlas līgums ar iespēju uztura devējs persona, kas atbalstu sniedz.

Uztura ņēmēja tiesība ir personiska — to var izmantot tikai pats ņēmējs. Par uztura apjomu jāvienojas pašiem līdzējiem Ar uzturu, ja līgumā nav norunāts citādi, saprot ēdienu, mitekli, apģērbu un kopšanu, bet, ja uztura saņēmējs ir nepilngadīgs, arī audzināšanu un obligātās izglītības izmaksas.

Normatīvie akti nenosaka, cik lielam jābūt minimālajam uzturam, tāpēc par to jāvienojas pašiem līdzējiem. Līdzēji var vienoties arī par cik nopelna buzova apmēru, kas ir daudzreiz mazāks par valstī noteikto minimālo algu vai iztikas minimumu.

Tāpēc, lai izvairītos no neskaidrībām, ķīlas līgums ar iespēju līgumā vēlams norādīt, ko tieši līdzēji uzskata par uzturu un kādā apmērā tas tiek dots. Piemēram: medicīniska rakstura palīdzība: medikamentu iegāde, ārstēšanās apmaksa, nogādāšana pie ārsta; pārtikas iegāde un tās nogādāšana uz mājām, pirkumu apmaksa; komunālo kā jūs patiešām varat nopelnīt lielu naudu segšana, apkures nodrošināšana, remontdarbu veikšana par saviem līdzekļiem, malkas piegāde un apkurināšana; pienākums pienācīgi apglabāt un izvadīt pēdējā gaitā u.

Uztura devējam ir jāpilda prasības, kas norādītas pušu parakstītajā līgumā. Piemēram, ja līgumā ir paredzēts, ka uztura devējs palīdzēs piegādāt malku uztura ņēmēja mājoklim, tad tas ir jādara un nevar aprobežoties tikai ar naudas došanu, jo līguma mērķis ir bijis saņemt praktisku, ikdienā nepieciešamu palīdzību.

Tātad svarīgākais ir, vai persona reāli saņem līgumā noteikto, nevis tas, kas to sniedz. Līdz ar to, ja uztura devējs kāda iemesla dēļ uz laiku nevar pildīt līgumā noteikto, viņš to var deleģēt kādam citam.

Tāpat ir jānosaka, cik bieži to var darīt un ar kādiem dokumentiem tas jāpamato.

ķīlas līgums ar iespēju

Līgumā jānosaka tiesība palikt vienīgajā mājoklī Jāatceras — noslēdzot uztura līgumu un to reģistrējot zemesgrāmatā, īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu uzreiz pāriet uz uztura devēju. Taču var gadīties, ka nekustamais īpašums, kas norādīts līgumā, ir vienīgā uztura ņēmēja dzīvesvieta. Šādā gadījumā uztura līgumā ir jānorāda, ka uztura ņēmējs ir tiesīgs dzīvot nekustamajā īpašumā līdz pat sava mūža beigām. Tāpat ir jāprecizē, ka uztura devējs bez uztura ņēmēja rakstiskas piekrišanas nav tiesīgs nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, ieķīlāt vai kā citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām.

Lai šie divi noteikumi būtu saistoši trešajām personām, tie ir jānostiprina zemesgrāmatā.

ķīlas līgums ar iespēju

Būtiski norādīt, ka Civillikuma Tādā gadījumā īpašuma ieguvējs nevar bez uztura saņēmēja piekrišanas pārdot vai citādi atsavināt nekustamo īpašumu, līdz ar to līguma darbības laikā pastāv iespēja to atprasīt, ja uztura devējs nepilda savas saistības. Kur slēgt uztura līgumu?

Kredīts ar nekustamā īpašuma ķīlu

Civillikums paredz, ka visi līgumi, kuru priekšmets ir nekustamais īpašums un kuri ierakstāmi zemesgrāmatā, ir noslēdzami rakstiskā formā. Uztura līgums var būt sagatavots gan kā privāts dokuments, gan notariāls akts — sagatavots pie notāra un apliecināts.

Pie zvērināta notāra slēgts uzticamas metodes, kā nopelnīt naudu internetā no viedtālruņa akts ir drošākais no apliecinājumiem. Zvērināts notārs ir neitrāla persona, kas pārbaudīs līdzēju identitāti, rīcībspēju un nepieciešamības gadījumā arī pārstāvības tiesības ja kāda no pusēm rīkosies uz pilnvaras pamata.

Gadījumā, ja notāram radīsies pamatotas šaubas, ka kāda no pusēm nav rīcībspējīga vai nesaprot darījuma būtību un tā sekas, viņš līgumu apliecināt atteiks. Viens parakstītā uztura līguma oriģināls glabāsies zvērināta notāra arhīvā.

Tas būs noderīgi gadījumā, ja kāda no pusēm pazaudēs savu līguma eksemplāru, jo tad būs iespēja saņemt notariālā akta izrakstu. Šāda iespēja nepastāv, ja uz līguma tiek apliecināts tikai līdzēju parakstu īstums. Dzīvesvietai tuvākā notāra kontaktinformāciju var sameklēt mājaslapā www.

ķīlas līgums ar iespēju

Ja uztura ņēmējam ir parādsaistības Pirms slēgt uztura līgumu, uztura devējam jānoskaidro, vai uztura ņēmējs ir uzņēmies parādsaistības. Gadījumā, ja uztura ņēmējs nevarēs nokārtot uzņemtās saistības, kreditors savus prasījumus varēs vērst arī pret nekustamo īpašumu, kuru uztura ņēmējs atsavinājis uztura devējam.

Tas gan attiecas tikai uz saistībām, kas radušās pirms uztura līguma noslēgšanas. Ja uztura ņēmējs parādsaistības uzņemas pēc līguma noslēgšanas, piedziņu vērš uz uzturu un pārējām uztura ņēmējam faktiski piederošajām mantām.

Kredīts ar nekustamā īpašuma ķīlu | SEB banka

Uztura devēja pienākums pāriet viņa mantiniekiem Uztura līgums beidzas ar uztura ņēmēja nāvi. Taču dzīvē var gadīties visādi, un pirmais aizsaulē var doties arī uztura devējs.

Finanšu nodrošinājuma līguma noslēgšanas un finanšu nodrošinājuma sniegšanas apliecinājums 1 Uz finanšu nodrošinājuma līguma sagatavošanu, noslēgšanu, spēkā esamību un izpildi nav attiecināmas citos normatīvajos aktos paredzētās prasības par noteiktas līguma formas ievērošanu, reģistrēšanu ierakstīšanu publiskos reģistros, paziņošanu aizņēmējam vai reģistrēšanu ierakstīšanu uzraudzības institūcijās un citas tiesisko seku ziņā paziņošanai vai reģistrācijai ierakstīšanai pielīdzināmas prasības. Par rakstveida apliecinājumu atzīstams jebkurš apliecinājums, kas glabājas elektroniskos vai cita veida pastāvīgos informācijas datu nesējos. Administratora, likvidatora vai cita normatīvajos aktos noteikta likvidācijas procesa vai maksātnespējas procesa pasākumu veicēja pienākums ir nodrošināt finanšu nodrošinājuma līguma savlaicīgu un pienācīgu izpildi saskaņā ar visiem finanšu nodrošinājuma līguma noteikumiem un nosacījumiem.

Tādā gadījumā pienākums aprūpēt uztura ņēmēju pāriet uz uztura devēja mantiniekiem. Tas gan notiek tikai tādā gadījumā, ja mantinieki ir pieteikušies uz atstāto mantojumu un par tādiem apstiprināti. Ja mantinieki nevēlas dot uzturu, tad viņiem ir jāatsakās no pilnīgi visa mantojuma.

Prasības līguma sastādīšanai Prasības patērētāja kreditēšanas līguma sastādīšanai Kreditēšanas līgums sastādāms rakstveidā papīra formātā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesējuun katrai līgumslēdzējai pusei izsniedzams viens šā līguma eksemplārs. Tāpat arī visi grozījumi un papildinājumi līgumā veicami rakstiski papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju un tos paraksta abas līgumslēdzējas puses, izņemot grozījumus, kas izriet no kreditēšanas līgumā noteiktajiem aizņēmuma likmes maiņas noteikumiem.

Civillikums neparedz iespēju mantot tikai kādu daļu no mantojuma masas. Atšķirībā no dāvinājuma līguma, kad neatņemamās daļas tiesīgie mantinieki pret apdāvināto var vērst savus prasījumus, uztura līguma gadījumā šādas iespējas tiem nepastāv.

Strīdus jāizšķir tiesā. Kā var atteikties no uztura līguma? No uztura līguma vienpusēji var atteikties gan tā devējs, gan ņēmējs. Tomēr tam par pamatu jābūt svarīgiem iemesliem, kurus izvērtēs tiesa. Uztura devēju var vainot ne tikai tādos gadījumos, kad viņš nepilda savas saistības, bet kad viņš uztura ņēmēju atstājis bezpalīdzīgā stāvoklī, izturas amorāli, netikumiski, piemēram, terorizē ņēmēju, vēlas panākt tā veselības pasliktināšanos ar mērķi pēc iespējas ātrāk iegūt atvēlēto īpašumu.

Ja tiesa uztura līgumu atceļ uztura devēja vainas dēļ, tad uztura ņēmējs ir tiesīgs atprasīt nodoto mantisko vērtību arī nekustamo īpašumuneatmaksājot saņemto uzturu. Citos līguma izbeiguma gadījumos uztura devējam jāatdod uztura ņēmējam vai tā tiesību pēcniekam saņemtā mantiskā vērtība, savukārt viņš dabū atpakaļ visu, ko viņš nodevis uztura ņēmējam virs likumisko procentu apmēra. Īpašumtiesību atjaunošanas gadījumā tiek arī dzēsta uz nekustamo īpašumu nostiprināta ķīlas tiesība.

Uztura līgums un uztura devēja parādsaistības - LV portāls

Savukārt, ja uztura līgums tiek atcelts citā gadījumā, tad uztura devējs saņem atpakaļ visu jau nodoto uzturu atskaitot likumiskos 6 procentus gadā un nodod uztura ņēmējam saņemto mantisko vērtību.

Civillikuma Līdz ar to uztura līgumu nelauž, ja, piemēram, uztura ņēmējs nodzīvojis neparedzēti ilgu mūžu ķīlas līgums ar iespēju tamdēļ dotā uztura vērtība jau ir pārsniegusi saņemtā nekustamā ķīlas līgums ar iespēju vērtību. Cik izmaksā uztura līguma slēgšana? Dodoties pie notāra, abiem līgumslēdzējiem līdzi ir jāņem personu apliecinoši dokumenti, kā arī nekustamā īpašuma zemesgrāmatas apliecība. Zvērināta notāra atlīdzība par uztura līguma sagatavošanu, apliecināšanu, nostiprinājuma līgumu zemesgrāmatai tiek aprēķināta saskaņā ar MK noteikumiem Nr.

Ja uztura ņēmējs ir reģistrētā laulībā un nekustamais īpašums iegūts laulības laikā, tad uztura līguma noslēgšanai ir nepieciešama otra laulātā rakstiska piekrišana.

Prasības līguma sastādīšanai | rankaspiens.lv

Taču, ja īpašums iegūts laulības laikā, bet bezatlīdzības ceļā, piemēram, kā mantojums vai dāvinājums, kā arī tad, ja starp laulātajiem ir noslēgts laulības līgums par visas mantas šķirtību, laulātā piekrišana nav nepieciešama. Nostiprinot uztura devēja īpašumtiesības zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūgumam ir jāpievieno pašvaldības, kurā dzīvo uztura ņēmējs, izsniegta izziņa par iztikas minimumu.

Komisijas maksa par kredīta dokumentu noformēšanu saskaņā ar SEB bankas vienoto pakalpojumu cenrādi. Ar banku nesaistītie izdevumi Notāra pakalpojumi nostiprinājuma lūgumu sagatavošana īpašuma tiesību maiņai un hipotēkas nostiprināšanai u.

Tā kā uztura līgums ir viens no atsavinājuma līgumu veidiem, uztura līguma noslēgšanas gadījumā uztura devējs iegūst nekustamo īpašumu pret atlīdzību un viņam neveidojas ar nodokli apliekams objekts un iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā.

Uztura līguma gadījumā nekustamo īpašumu nevis uzdāvina, bet atsavina.

Uztura līgums un uztura devēja parādsaistības

Tātad uztura devējam nav jāvēršas Valsts ieņēmumu dienestā, lai samaksātu nodokli par nekustamā īpašuma iegūšanu. Svarīgi atcerēties! Ja ir noslēgts uztura līgums, tad uztura ņēmējs nevar pretendēt uz trūcīgas personas statusu — to paredz MK noteikumi Nr. Arī tādā gadījumā, ja uztura ņēmējs atbildīs visiem trūcīgas personas kritērijiem, viņš par tādu oficiāli kļūt nevarēs. Izlasi par iespējām to izmantot!

ķīlas līgums ar iespēju

Labs saturs.

Skatiet arī